Algemene voorwaarden Impressioni, juni 2020

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Impressioni: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Wederpartijen aanbiedt en als Gebruiker geldt van deze Algemene Voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek.
 2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Impressioni en als Wederpartij geldt zoals bedoeld in artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Impressioni georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en Impressioni gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Wederpartij of Impressioni in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 - Identiteit van Impressioni
Impressioni
Voorburgstraat 3
5066 AE Moergestel
KvK-nummer: 18084893
BTW-identificatienummer: NL149774102B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Impressioni en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Impressioni en de Wederpartij.
 2. Op overeenkomsten tussen Impressioni en de Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Impressioni gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, hoewel specifieke eigenschappen, zoals de kleur van het product, kunnen afwijken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Impressioni niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen.
  • De eventuele kosten van aflevering.
  • Wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
  • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Wederpartij te raadplegen is.
  • De wijze waarop de Wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
  • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
  • De gedragscodes waaraan Impressioni zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
  • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Impressioni onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Impressioni passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Impressioni daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Impressioni kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 5. Indien Impressioni op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Impressioni zal bij het product of dienst aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Impressioni waar de Wederpartij met klachten terecht kan.
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Impressioni deze gegevens al aan de Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. Indien Impressioni zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten en diensten
 1. Dit artikel is enkel van toepassing op Wederpartijen die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen.
 2. Bij de aankoop van producten door middel van een overeenkomst op afstand heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen en aan Impressioni bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens deze termijn zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Impressioni retourneren, conform de door Impressioni verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Bij levering van diensten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Wederpartij zich richten naar de door Impressioni bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Impressioni dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Indien de Wederpartij niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Impressioni alleen worden uitgesloten indien Impressioni dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor product(en) en/of dienst(en):
  a. die door Impressioni tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  d. die snel kunnen bederven of verouderen
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Impressioni geen invloed heeft
  f. voor losse kranten en tijdschriften
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Wederpartij de verzegeling heeft mverbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
Artikel 9 - Prijswijzigingen
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Impressioni dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. Impressioni staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Impressioni, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Impressioni kan doen gelden.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. Impressioni zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Impressioni kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Impressioni geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Impressioni het bedrag dat de Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Impressioni zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Impressioni.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Impressioni tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Impressioni bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Impressioni te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Wederpartij heeft Impressioni behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De Wederpartij is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat Impressioni een ingebrekestelling hoeft te versturen.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle producten blijven eigendom van Impressioni totdat het verschuldigde bedrag door de Wederpartij aan Impressioni volledig is voldaan.
 2. Ingeval de Wederpartij de factuur niet tijdig betaalt, is Impressioni zonder ingebrekestelling gerechtigd het product, zowel het oorspronkelijk geleverde product als het door Wederpartij nieuw gevormde product, terug te nemen.
 3. Impressioni verschaft het eigendom van het geleverde product aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij de betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 14 - Verhuur
 1. De huurtijd vangt aan op de datum van aanvang van het opbouwen van het gehuurde door Impressioni of, indien zulks met de Wederpartij is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde aan het adres van de Wederpartij is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Impressioni is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
 2. De huurprijs voor mechanische aangedreven materiaal is gebaseerd op een gebruik van maximaal 40 uren per week of 8 uur per dag, indien materieel langer is gebruikt kan de huurprijs naar evenredigheid worden verhoogd.
 3. Het verhuurde zal door Impressioni in goede staat worden afgeleverd. De Wederpartij is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien Wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd c.q. opgebouwd.
 4. Impressioni kan het verhuurde mede ten gunste van de Wederpartij verzekeren tegen verlies of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan de zijde van de Wederpartij, voor welke schade de Wederpartij volledig aansprakelijk is. Voor een verzekering zoals vermeld in dit artikel, zal Wederpartij zelf met Impressioni contact op moeten nemen.
 5. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Impressioni. Indien Wederpartij zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Impressioni het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
 6. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Impressioni daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is Wederpartij per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.
 7. De Wederpartij is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Impressioni niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De Wederpartij ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Behoudens het gestelde in artikel 8 lid 4 is Wederpartij verplicht het gehuurde voor zijn rekening en risico in behoorlijke bedrijfsvaardige toestand te houden en naar genoegen van Impressioni te verzekeren.
 9. Behoudens het gestelde in artikel 8 lid 4 is Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde. 
 10. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar beschadigd wordt, zal de Wederpartij aan Impressioni een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur alsmede de kosten van de vervanging.
 11. Wederpartij verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften van Impressioni te onderhouden. Het is Wederpartij niet toegestaan aan het gehuurde en nog onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Impressioni voorgeschreven materialen te gebruiken.
 12. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal Wederpartij onmiddellijk en op de snelste wijze Impressioni inlichten.
 13. Wederpartij zal Impressioni te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Impressioni zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.
 14. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de Wederpartij verplicht het gehuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan Impressioni. Impressioni zal binnen veertien dagen na de teruglevering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de Wederpartij, en zal na de inspectie de Wederpartij schriftelijke opgave doen van manco’s en beschadigingen. Impressionni is gerechtigd de terugontvangen goederen voor rekening van Wederpartij te (doen) herstellen en/of reinigen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van Impressioni als bindend.
 15. Indien Wederpartij na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Impressioni het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de Wederpartij op te vorderen en voor rekening en risico van de Wederpartij weg te (doen) halen, waarbij Wederpartij zich verplicht Impressioni toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
 1. Impressioni aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door Wederpartij.
 2. Impressioni aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Wederpartij dan wel aan derden, in het kader van de overeenkomst, welke te wijten is aan de schuld van de Wederpartij.
 3. Impressioni is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om het gebrekkige product en/of dienst van Impressioni aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Impressioni toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Impressioni is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade ontstaan door bewuste roekeloosheid, opzet of grove schuld door Impressioni.
 6. Indien Impressioni aansprakelijk is voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de inkoopwaarde van het product excl. BTW, zulks gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. Impressioni beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Impressioni, nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Impressioni ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Impressioni binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals bedoeld in artikel 17.
Artikel 17 - Geschillen
 1. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden van de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Impressioni.
 3. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.
Artikel 18 - Bescherming persoonsgegevens
 1. Impressioni slaat persoonlijke gegevens op in het klantensysteem om bestellingen te verwerken.
 2. Impressioni waarborgt de privacy van de Wederpartij en zal haar gegevens derhalve nimmer aan derden verstrekken, tenzij Impressioni hiertoe wettelijk verplicht is.
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.